Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL

DONELIO, s.r.o.
náměstí Generála Píky 2703/27,
326 00 Plzeň
IČ: 057 31 160
DIČ: CZ05731160
poukazy@poukazyplzen.cz

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti DONELIO, s.r.o.,

se sídlem nám. Generála Píky 2703/27, Plzeň, Česká Republika

identifikační číslo: 057 31 160

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Plzni, C 33949

 

pro prodej dárkových poukazů (dále jen „poukaz“) prostřednictvím on-line obchodu umístěném na internetové adrese https://www.poukazyplzen.cz/obchod/

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DONELIO, s.r.o, se sídlem nám. Generála Píky 2703/27, Plzeň, identifikační číslo: 057 31 160, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Plzni, C 33949(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou – příjemcem služby (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.poukazyplzen.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit poukazy od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. PŘEDMĚT KOUPĚ

 

 • Předmětem koupě je produkt „DÁRKOVÝ POUKAZ“ (dále jen „poukaz“), který prodávající prodává kupujícímu formou tištěného poukazu, v nominální hodnotě uvedené na poukazu a kupující tento poukaz do svého vlastnictví přijímá a zavazuje se za něj uhradit kupní cenu.
 • Pro odstranění veškerých pochybností prodávající uvádí, že na tyto poukazy lze čerpat pouze služby prodávané společností DONELIO s. r. o..
 • Prodej poukazu není dodáním zboží podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v planém znění, (§4 odst. 2 ZDPH).
 • Poukazy jsou vydávány jednotlivými emisemi, emise obsahuje jednotlivé poukazy v navazující číselné řadě, s vytištěnou nominální hodnotou a uvedenou dobou platnosti poukazu.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o poukazech, a to včetně uvedení cen jednotlivých typů. Ceny poukazů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním poukazu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním poukazu uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném poukazu (objednaný poukaz „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny poukazu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného poukazu a
  • informace o nákladech spojených s dodáním poukazu (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství poukazů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 • Cena poskytovaných služeb
 • Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře. Při osobním odběru na prodejním místě prodávajícího slouží jako doklad účtenka z registrační pokladny, eventuálně paragon. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.
 • Cena může být objednatelem služby uhrazena bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay a dalšími způsoby, které jsou nabízeny na internetové adrese https://www.poukazyplzen.cz.
 • Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby byla prodávajícímu sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši. V případě, že nebude platba uhrazena do 7 pracovních dní, objednávka bude stornována.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • Cena za dopravu
 • K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení poukazu, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetové adrese https://www.poukazyplzen.cz.
 • Cena za dárkové balení
 • K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Prodávající je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 • v případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatelů služeb. O zrušení služeb je prodávající povinen kupujícího informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Kupující má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby. V tomto případě převede prodávající zaplacenou cenu služby na body/kredit (jeden bod má hodnotu 1,- Kč včetně DPH), které může kupující následně využít pro úhradu ceny za náhradní službu dle vlastního výběru,
 • z důvodů hrubého porušení povinností kupujícího plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má prodávající nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

 

 • Kupující má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 • V případě hrubého porušení povinností prodávajícího plynoucích z uzavřené smlouvy.
 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat písemnou formou na níže uvedený e-mail /poukazy@poukazyplzen.cz/ prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí poukazu. Kupující však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Odstoupí-li kupující od smlouvy v souladu s tímto čl. VII. odst. 2) písm. b) těchto VOP a přesto službu na základě zpřístupněných údajů využije nebo ho umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit poskytovateli služeb škodu, kterou mu tím způsobí. Je-li společně s poukazem poskytnut kupujícímu dárek k nákupu, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozhodovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, je kupující povinen spolu s poukazem prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek k nákupu. V případě, že poskytnutý dárek k nákupu nebude vrácen zpět, dochází na straně kupujícího k bezdůvodnému obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného bohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 

 1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ POUKAZU

 

 • Prodávající doručí kupujícímu nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána poukaz. Místem dodání poukazu je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři. Za doručení poukazu kupujícímu se považuje jeho převzetí kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Osobní odběr poukazu je možný následující pracovní den po zpracování platby a dokončení objednávky (potvrzení e-mailem).
 • Faktura je kupujícímu zaslána na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. 
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat poukaz na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání poštou (osobní odběr do 1 měsíce od dokončení objednávky).
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno poukaz doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky, a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. REKLAMACE

 

 • Prodávající je povinen kupujícímu zajistit poskytnutí služby specifikované v poukazu v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího neprodleně po zjištění vady, a je povinen v ní uvést číslo poukazu a popsat vady poskytnuté služby.
 • Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 • Nesplní-li prodávající svou povinnost dodat kupujícímu poukaz popř. dárek, který je s ním poskytován, kupující je povinen tuto skutečnost u prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu.
 • V případě, že kupující řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má kupující právo na vrácení uhrazené ceny služby.
 • Je-li kupujícímu již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje prodávající kupujícímu zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 • Kupující je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku. Kupující využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.
 • Kupující je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s odpovídajícím poukazem a tento odevzdat dodavateli služeb (resp. jeho zástupci/subdodavateli/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud kupující nepředloží před poskytnutím služby poukaz, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany kupujícího s důsledky uvedenými v čl. IV. odstavci 6 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky, jako když se příjemce služby nedostaví.
 • Kupující je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15 – ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 – ti let, je-li bez jeho doprovodu.
 • Prodávající se zavazuje prostřednictvím dodavatele služeb zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.
 • Kupující odpovídá za škody, které způsobí prodávajícímu nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím poukazu a/nebo průvodního dopisu.
 • Kupující má možnost v případě zájmu čerpat u dodavatele služeb další služby nad rámec služeb zakoupených od prodávajícího, vždy však pouze na základě přímé domluvy s dodavatelem služeb. Kupující je v tomto případě povinen zaplatit cenu těchto služeb přímo dodavateli služeb.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy poukazy@poukazyplzen.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji dárkových poukazů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a to především: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • Kontaktní údaje prodávajícího:
 • adresa pro doručování: DONELIO, s. r. o., nám. Generála Píky 2703/27, 326 00 Plzeň,
 • adresa elektronické pošty: poukazy@poukazyplzen.cz,
 • : +420 604 222 888.

 

 

V Plzni dne 1. 11. 2018

 

 

Zavolejte nám

+420 604 222 888

(v pracovní dny 9 - 14 h)

Zavolejte nám

+420 604 222 888 (8-15h)

Napište nám

poukazy@poukazyplzen.cz

Důležité odkazy

Obchodní podmínky
GDPR

Důležité odkazy

Obchodní podmínky
GDPR